بسیاری از افراد دارای مهارت‌های نرم هستند و می‌توانند در بازاریابی کالاها و خدمات و همکاری در فروش با شرکت‌ها، درآمد بسیار خوبی را داشته باشند. از این طریق می‌‌توانند به کسب‌وکارها کمک شایانی کنند و همچنین خود از سود آن بهره ببرند. نرم افزارهای حسابداری یکی از پرفروش‌ترین اقلام است که واحدهای تجاری به آن نیاز دارند. تنها راه درآمدی در فروش نرم افزار حسابداری ، ساخت،طراحی و راه‌اندازی نیست بلکه شما تنها با بازاریابی می‌توانید درصد پروسانتی خوبی را از آن خود کنید. همچنین می‌توانید برای انجام خدمات مالیاتی شرکت‌های مختلف، شما به عنوان معرف باشید و پورسانت خوبی هم دریافت کنید.

خدمات مالیاتی شرکت ازتا

همانطور که می‌دانید، یکی از دغدغه های شرکت‌ها و کسب‌وکارها، پرداخت مالیات است. از آنجایی که برای مسئله فرارمالیاتی، قوانین و جریمه‌های سنگینی وضع شده است، افراد مجبور به پرداخت مالیات شده‌اند. حال برای اینکه بتوانند با حدالمقدور مقداری کمتر از مالیات وضع شده بپردازند، برای ایشان منفعت دارد؛ به همین ترتیب در اینجا نقش خدمات مالیاتی شرکت حسابداری اَزتا، پررنگ می‌شود. شما می‌توانید به عنوان یک واسط بین دریافت کننده خدمات و شرکت اَزتا باشید. درصدی که به ازای هر همکاری در فروش، ۳ درصد است.

برای همکاری در فروش می‌توانید با شماره ۵۶ ۴۶ ۹۰۰۰ تماس حاصل کنید یا در صورت تمایل، می‌توانید فرم زیر را برای تماس به شما پرکنید.

فروش نرم افزار حسابداری (میزان درصد همکاری در فروش)

اگر دانشجو هستید و یا جویای کار و درآمد هستید، می‌‌توایند با شرکت حسابداری ازتا در زمینه فروش نرم افزار حسابداری همکاری داشته باشید؛ به همین جهت به ازای هر فروشی درصدی به شما هم تعلق می‌گیرد. درصدی که به ازای هر فروش به شما تعلق می‌گیرد شما ۱۲ درصد از کل فروش است. برای همکاری در فروش می‌توانید با شماره ۵۶ ۴۶ ۹۰۰۰ تماس حاصل کنید یا در صورت تمایل، می‌توانید فرم بالا را برای تماس به شما پرکنید.

فرم همکاری در فروش

پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با نرم افزارهای حسابداری آشنا شوید تا اطلاعاتی را به دست آورید. نرم افزارهای حسابداری دارای ماژول‌هایی هستند که به توضیح هرکدام از آنها می‌پردازیم:

ماژول حسابداری

ماژول حسابداری نرم افزار حسابداری قلب آن است. کاری که این ماژول انجام می‌دهد این است که به تمام ماژول‌های دیگر متصل است و اطلاعات ثبت شده از سایر سیستم‌ها به فرمت سند حسابداری دریافت و در خود ذخیره می‌کند. بنابراین این ماژول پیش نیاز تمام ماژول‌های نرم افزار است.

 

ماژول تولید

فروش نرم افزار حسابداری ، یکی از راه های درآمدی خوبی است.

ماژول یا سیستم تولید نرم افزار حسابداری، ابزاری است که به شما کمک میکند تا هر نوع مواد اولیه یا محصولی که در انبار دارید و هر نوع تولید تک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای خود را در سیستم تولید تعریف کرده و بهای تمام شده کالای تولید شده خود را تقریبا به صورت اتوماتیک به دست بیارید.

اطلاع داشتن از بهـای تمـام شـدهی کالاهـا بـه کسـب‌وکارها کمـک میکنـد تـا از اتلاف منابـع جلوگیـری کنند، براسـاس بـرآورد دقیق هزینه‌های تولید نسـبت به قیمت گذاری بهینه محصـولات اقـدام کننـد و درنهایـت، امـکان رقابت پذیری محصـولات خود با سـایر رقبا را افزایـش دهند. در سیسـتم تولیـد نرم افزار‌های حسابداری بـا تعریـف فرمـول سـاخت، مصـرف مـواد اولیه را براسـاس سـفارش، کنتـرل می‌کنید و آگاهی دقیق‌تـری از میزان انحـراف از تولید یا مصرف خواهید داشـت. به علاوه، بـا گـزارش پیشبینـی تولیـد، مقـدار واقعـی موجـودی مـواد اولیـه را براسـاس نیـاز خـود شناسـایی می‌کنید.

 

ماژول پیمانکاری

فروش نرم افزار حسابداری ، یکی از راه های درآمدی خوبی است.

مازول پیمانکاری یا سیستم پیمانکاری نرم افزارهای حسابداری، سیستمی دقیق در ثبت، نگهداری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری میباشد. پراکندگی اطلاعات پروژه‌های پیمانکاری نیازمند به کارگیری سیسـتم نرم افزاری یکپارچه و دقیقـی اسـت کـه در عیـن سـادگی، امکان ثبـت، طبقه بنـدی و گزارش دهی پروژه‌ها را به تفکیک، بـا دقت و صحت بـالا فراهم کند.

سیسـتم حسـابداری پیمانکاری، ابـزاری قدرتمند بـرای مدیریت مالـی همزمان چنـد پـروژه پیمانـکاری اسـت. ایـن سیسـتم بـا گـزارش کاربـرگ قـرارداد به شـما کمک می‌کنـد تـا در هـر لحظـه اطلاع دقیقـی از وضعیـت عملکرد هر قـرارداد داشـته باشـید. همچنین بتوانید به موقع دیسکت فایل خریـد و فروش فصلی و صـورت وضعیت های خـود را مطابـق بـا آخرین تغییـرات قانونی ارائـه دهید.

 

ماژول تامین کنندگان و انبار

ماژول تامین کنندگان و انبار نرم افزار حسابداری در نوع بازرگانی و تولیدی موجود می‌باشد، فرق عمده بازرگانی و تولیدی در نوع اسناد ثبت شده در این ۲ سیستم می‌باشد:

  • به طوری که در تامین کنندگان و انبار بازرگانی ورود کالا از نوع خرید/سایر و خروج از نوع فروش/سایر ثبت می‌شود.
  • در تامین کنندگان انبار از نوع تولیدی ورود کالا از نوع خرید/سایر/تولید و خروج از نوع فروش/سایر/مصرف ثبت می‌شود.

 

ماژول مشتریان و فروش

انجام سـریع و سـاده‌ی فعالیت‌های مرتبط با فروش و پاسـخگویی سـریع به مشتریان از ضرورت‌های هر کسـب‌وکاری است. سیسـتم مشـتریان و فـروش نرم افزارهای حسابداری، براسـاس واقعیت هـای بـازار و شـناخت کامل این فرآیندها طراحی می‌شود. با این سیسـتم می‌توانیـد اطلاعات بـه‌روز، دقیق و صحیح از حساب مشتریان را دردسترس داشته باشید و اعتماد مشتریانتان را افزایش دهید.

 

ماژول دارایی ثابت

ماژول دارایی ثابت، امکان مدیریت یکباره دارایی ثابت شما را با سیستم حسابداریتان می‌دهد. ردیابی آخرین وضعیت و کنترل های امنیتی بر دارایی هـای ثابت سـازمان، کمک می‌کند تـا از وجـود و بهره بـرداری موثر آنها در سـازمان مطمئن شـوید. سیسـتم دارایی ثابت نرم افزار حسابداری به شـما این امکان را می‌دهد تا از وضعیت فیزیکی دارایی و تاریخچـه ی آن، در هـر لحظـه از زمـان آگاه شـوید و براسـاس ایـن اطلاعـات، مدیریـت و برنامه ریـزی کارآمدتـری بـرای بهره برداری از آنها داشـته باشـید. به علاوه، بـا محاسـبه ی دقیـق و به موقـع هزینه‌ی اسـتهلاک دارایی‌ها میتوانید بـه محاسـبه ی دقیق تری از بهای تمـام شده‌ی فعالیت های کسـب و کارتان برسید.

 

ماژول حقوق و دستمزد

ماژول حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری تمام آنچه که در محاسبه حقوق، بیمه، سنوات، مالیات، مرخصی، اضافه کاری و … لازم دارید را در اخیار شما قرار میدهد، کافی است کارمندان در سیستم حقوق و دستمزد تعریف شوند، قرارداد و احکام حقوقی آن‌ها در سیستم وارد شود، میزان ساعات کاری و اضافه کاری و چهارچوب‌های منحصر به فرد مجموعه شما وارد شود، حالا تنها کاری که مورد نیاز است وارد کردن میزان کارکرد کارمند خود در ماه جاری است، تنها با فشردن یک کلیک تمامی محاسبات کارمندان شما انجام و فیش حقوقی با فرمت های متنوع قابل دریافت و پرینت است.

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از مهمترین و در عین حال زمانبرترین محاسبات بخش های مالی و اداری هر شرکتی است. سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری کمک می‌کند تا دستمزد کارکنان را منظم و با رویه های یکسان پرداخت کنید؛ همچنین در شروع کار با این سیستم تنظیمات حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری را نیز به صورت کامل انجام دهید؛ به این ترتیب، از یکسو میزان رضایت کارکنانتان افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر تعاملتان با مراکز و سازمان‌های مرتبط مانند بیمه، دارایی و… تسهیل خواهد شد.

 

همکاری در فروش نرم‌افزار حسابداری سپیدار

 

بسیاری از افراد به فکر افزایش درآمد خود هستند اما هنوز هیچ ایده‌ای برای اینکار در ذهن ندارند. برخی دیگر به دلیل مشغله زیاد و همچنین عدم داشتن موقعیت شغلی مناسب، امکان این کار را نیز ندارند. بدین منظور ما در مجموعه اَزتا در گسترش و توسعه فعالیت خود، شما را هم سهیم کردیم؛ بله شما. می‌توانید با شرکت در همکاری در فروش نرم افزار سپیدار، سود خوبی را برای خود کسب کنید. برای اینکه بتوانید در همکاری در فروش نرم افزار حسابداری سپیدار، درآمد خوبی داشته باشید، نیازمند یک سری مهارت‌های نرم هستید.

از جمله از این مهارت‌ها، فن بیان خوب، مذاکره و بازاریابی است. اگر احساس می‌کنید این سه مهارت را دارید و یا مستعد یادگیری در این زمینه‌ها هستید، به شما تبریک می‌گوییم؛ بنابراین می‌توانید در همکاری در فروش سپیدار سیستم موفق شوید.

 

 

سخن پایانی

فروش نرم افزار حسابداری و همکاری در ارائه خدمات مالیاتی ، می‌تواند یک منبع درآمدی خوبی برای شما داشته باشد؛ بنابراین برای افزایش درآمد خود که در این شرایط اقتصادی یکی امور واجب است، این کار هم می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.

چنانچه در مورد شرایط همکاری در فروش خدمات و نرم‌افزارهای حسابداری شرکت اَزتا  سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌توانید با شماره تماس ۵۶ ۴۶ ۹۰۰۰ ارتباط برقرار کنید و یا در قسمت دیدگاه‌های همین صفحه با ما در میان بگذارید.

۵/۵ (۱ نظر)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *